Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla
Skelbimas apie laisvą (nuo 2018-12-12) direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybę

1. Darbovietės pavadinimas - Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla.
2. Pareigybių pavadinimas: Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
3. Darbo sutarties rūšis: Neterminuota darbo sutartis (1 pareigybė).
4. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - 5,76 - 6,16 bazinio dydžio.
5. Kvalifikaciniai reikalavimai:
5.1.Aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2.Ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis švietimo įstaigoje;
5.3.Gebėti naudotis IKT;
5.4.Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus;
5.5. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
6. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
6.1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
6.2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
6.3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
6.4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
6.5. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
6.6. Gyvenimo aprašymą.
7. Dokumentus pristatyti iki 2018 m. gruodžio 7 d. adresu Vl. Burbos g. 9, Mažeikiai;
8. Telefonas pasiteirauti: +370 443 98571;
9. Elektroninio pašto adresas: sekretorius@klovamuz.lt
10. Atranka (pokalbis) vyks 2018 m. gruodžio 10 d. 10.00 val.
Pretendentai dokumentus, skelbime nurodytu adresu, pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME