MAŽEIKIŲ VYTAUTO KLOVOS MUZIKOS MOKYKLOS

NU O S T A T A I

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos ( toliau - mokyklos)

priklausomybę, veiklą, savivaldą, darbuotojų ir turto valdymą.

2. Oficialus mokyklos pavadinimas MAŽEIKIŲ VYTAUTO KLOVOS MUZIKOS MOKYKLA;

sutrumpintas pavadinimas: MUZIKOS MOKYKLA. Juridinio asmens kodas 190194470.

3. Mokykla įsteigta 1955m. rugsėjo 8 d.; Pakeistas Mažeikių muzikos mokyklos pavadinimas ir

vadinama Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2010m.

lapkričio 26d. sprendimas Nr. TI - 358.

4. Muzikos mokyklos teisinė forma: Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

5. Muzikos mokyklos steigėjas - savininkas: Mažeikių rajono savivaldybė ( kodas 111103928);

adresas: Laisvės g. 8 Mažeikiai, LT-89223, Mažeikių rajono savininko teises ir pareigas įgyvendinti

institucija - Mažeikių rajono savivaldybės taryba.

6. Muzikos mokyklos buveinė: Vlado Burbos g. 9, Mažeikiai, LT - 89218.

7. Muzikos mokyklos grupė: 3160 - neformaliojo švietimo mokyklos. Muzikos mokyklos tipas:

neformaliojo vaikų švietimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo. Pagrindinis tipas - muzikos mokykla.

Mokykla, įgyvendinanti ilgalaikio meninio ugdymo programas, kurios pripažįstamos, kaip formalusis ugdymas. Mokymo kalba - lietuvių. Mokymo forma - dieninė.

8. Muzikos mokykla turi skyrius:

8.1. Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos Sedos skyrius ( toliau - Sedos skyrius); buveinė

- Dariaus ir Girėno g. 4, Seda, LT - 89383, Mažeikių rajonas.

8.2. Vytauto Klovos muzikos mokyklos Židikų skyrius ( toliau - Židikų skyrius ); buveinė -

Marijos Pečkauskaitės g. 30, Židikai, LT-89442, Mažeikių rajonas.

8.3. Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos Laižuvos skyrius ( toliau - Laižuvos skyrius);

buveinė - Mokyklos g. 3, Laižuva, LT - 89474, Mažeikių rajonas .

Skyriai įgyvendina ilgalaikio meninio ugdymo programas, kurios pripažįstamos kaip formalusis ugdymas, bei neformaliojo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų muzikinio - meninio švietimo programas.

9. Muzikos mokykla kaip juridinis asmuo turi sąskaitą banke, antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas

sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. Muzikos mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, strateginiu planu, ugdymo planu ir metine veiklos programa.

 

 

II. MUZIKOS MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS, RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

10. Pagrindinė veiklos sritis - kultūrinis švietimas 85.52. Nuomojamo nekilnojamojo turto

eksploatavimas 68.20 , kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla 93.29.

11. Muzikos mokyklos veiklos tikslas - sudaryti galimybes įvairaus amžiaus asmenybių muzikiniam, teatriniam bei meniniam ugdymui(si), leisti atsiskleisti prigimtiniams meniniams gabumams, orientuojantis į Lietuvos, Europos ir pasaulio kultūros vertybes, aktyvinti miesto ir rajono kultūrinio gyvenimo intensyvumą ir kokybę, vykdyti valstybės bei savivaldybės deleguotas funkcijas, įgyvendinant švietimo prioritetus.

12. Muzikos mokykla įgyvendina šiuos uždavinius:

12.1. teikia vaikams, jaunuoliams ir suaugusiems kokybišką muzikinį, teatrinį ir meninį švietimą;

12.2. vykdo valstybės deleguotą profesinės linkmės programa;

12.3. tenkina mokinių pažinimo, lavinimo(si) bei saviraiškos poreikius;

12.4. suteikia mokiniams visokeriopą, jiems reikiamą pagalbą;

12.5. užtikrina estetiškai patrauklią, sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką;

12.6. ugdo poreikį dalyvauti profesionalių atlikėjų koncertuose ir patiems koncertuoti;

12.7. atstovauja miestą ir rajoną Dainų šventėse, čempionatuose, konkursuose, festivaliuose, valstybinių švenčių koncertuose - minėjimuose.

13. Mokyklos vykdomos veiklos rūšys:

13.1. ankstyvasis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, tęstinis, išplėstinis ir suaugusiųjų švietimas;

13.2. reguliarus dailės parodų organizavimas;

13.3. mokinių supažindinimas su Lietuvos ir Latvijos Nacionalinių teatrų geriausiais repertuarų

pavyzdžiais;

13.4. reguliarus įvairių seminarų - praktikumų, festivalių, konkursų organizavimas Šiaurės Vakarų

Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikos ir meno mokyklų mokytojams ir mokiniams.

14. Mokyklos funkcijos:

14.1. ugdo kuriantį Lietuvos pilietį, gerbiantį savo tėvus, kalbą, papročius, bei žinantį ir puoselėjantį savo krašto kultūros istoriją;

14.2. suteikia galimybę visiems meninius polinkius turintiems vaikams, jaunuoliams bei

suaugusiesiems lavinti muzikinius, vaidybinio meno gebėjimus ir įgūdžius, per meninę raišką lengviau integruotis į visuomenę, mokantis pagal pasirinktą, mokyklos parengtą, ilgalaikio mokymosi programą;

14.3. suteikia galimybę vaikams ir jaunuoliams, turintiems ryškius muzikinius, vaidybinius bei

meninius gebėjimus, mokytis pagal šiai vaikų kategorijai mokyklos parengtą ilgalaikę ugdymo programą, kuri gali būti pripažįstama, kaip formalusis ugdymas, suteikiantis pirminius profesinius įgūdžius, sudarančius galimybę profesinio mokymo tęstinumui;

14.4. siekia aktyvinti miesto ir rajono kultūrinį gyvenimą, ugdyti aukštesnį meninį lygį, vaikų,

jaunimo ir suaugusiųjų muzikinį-meninį skonį;

14.5. teikti metodinę ir dalykinę paramą bei konsultuoti ikimokyklinių ugdymo įstaigų bei bendrojo lavinimo mokyklų muzikos mokytojus;

14.6. visų specialybių mokiniai baigę pradinio muzikinio - meninio ugdymo programas laiko keliamuosius egzaminus;

14.7. kiekvieną pusmetį mokinių ugdimosi rezultatai įvertinami kontrolinėse pamokose, įskaitose,

akademiniuose bei viešuose koncertuose;

14.8. mokiniams, baigusiems muzikos mokyklą išduodami neformaliojo vaikųšvietimo

pažymėjimai, kodas 9201.

 

 

III. MUZIKOS MOKYKLOS TEISĖS

 

15. Muzikos mokykla turi teisę:

15.1. parinkti mokymo metodus;

15.2. ugdymosi veiklos bei vertinimo būdus;

15.3. kurti naujus mokymo ir mokymosi modulius;

15.4. gauti paramą;

15.5. teikti patalpų bei transporto nuomos paslaugas;

15.6. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

 

IV.MUZIKOS MOKYKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

16. Muzikos mokyklos veiklos organizavimo teisinis pagrindas - muzikos mokyklos Strateginis

planas, muzikos mokyklos metinė veiklos programa, muzikos mokyklos ugdymo planas ( juos aprobuoja mokytojų bei muzikos mokyklos tarybos ir tvirtina muzikos mokyklos direktorius).

17. Muzikos mokyklos direktorių skiria Mažeikių rajono savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta

tvarka. Direktorius atsako už visą mokyklos veiklą ir yra pavaldus steigėjui.

18. Muzikos mokyklos direktoriaus funkcijos organizuojant ir koordinuojant veiklą:

18.1. tvirtina muzikos mokyklos vidaus struktūrą;

18.2. nustato direktoriaus pavaduotojų ugdymui veiklos sritis, muzikos mokyklos struktūrinių

padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, tvirtina muzikos mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą ir

darbuotojų pareigybių aprašus, darbuotojų priėmimą į darbą ir atleidimą iš jo, jų skatinimą, drausminių nuobaudų jiems skyrimą;

18.3. priima mokinius, steigėjo teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka;

18.4. nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

18.5. tvirtina muzikos mokyklos darbo tvarkos taisykles;

18.6. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su

mokymosi ir darbu susijusiais aspektais;

18.7. planuoja muzikos mokyklos veiklą, analizuoja ir vertina materialinių, intelektinių išteklių

veiklą;

18.8. leidžia įsakymus, tvirtina jų vykdymą; sudaro darbo grupes, metodines grupes ir komisijas

sudaro sutartis;

18.9. organizuoja muzikos mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą;

18.10. disponuoja, valdo ir naudoja muzikos mokyklos turtą, lėšas;

18.11. rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų

optimalų valdymą ir naudojimą;

18.12. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui, kvalifikacijos kėlimui;

18.13. organizuoja mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą ir atestaciją;

18.14. inicijuoja muzikos mokyklos savivaldos institucijų veiklą;

18.15. bendradarbiauja su mokinių tėvais ( globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir

mokyklai teikiančiomis įstaigomis teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarybomis ir kitomis institucijomis;

18.16. atstovauja muzikos mokyklai kitose institucijose;

18.17. vykdo kitas funkcijas, nustatytas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose.

19. Direktorius už teisės aktų laikymąsi, demokratinį muzikos mokyklos valdymą, bendruomenės

narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatyto tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, muzikos

mokyklos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

V. MUZIKOS MOKYKLOS SAVIVALDA

 

20. Muzikos mokyklos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto muzikos mokyklos veiklos bei

finansavimo klausimus pagal kompetenciją, apibrėžtą muzikos mokyklos nuostatuose, priima sprendimus bei daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę muzikos mokyklos valdymo priežiūrą.

21. Mokyklos institucijų hierarchiją, jų teises kompetencijas mokykla įteisina savo nuostatais.

22. Mokyklos taryba - aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, tėvų

( globėjų) ir pedagogų bendruomenių pastangas svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti bei

uždaviniams spręsti, ji renkama trejiems metams.

23. Mokyklos taryba sudaroma vadovaujantis mokyklos nuostatais patvirtinta rinkimų procedūra:

23.1. Mokyklos taryba renkama iš kiekvienos grupės ( moksleivių, tėvų ir mokytojų) po penkis

asmenis. Mokiniai išrenkami Mokinių tarybos susirinkime, tėvai - tėvų komiteto susirinkime, pedagogai - Mokytojų tarybos susirinkime;

23.2. Mokinių taryba formuojama iš visų specialybių vyresniųjų klasių mokinių;

23.3. Mokyklos tarybos pirmininką iš tėvų ar mokytojų renka tarybos nariai per pirmąjį posėdį.

Mokyklos tarybos pirmininku negali būti mokyklos direktorius, kuris taryboje dalyvauja be sprendžiamojo balso teisės;

23.4. tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai jos narių. Nutarimai priimami

dalyvaujančių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas-pirmininko balsas.

23.5. Mokyklos taryba: nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis,

aprobuoja mokyklos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato organizavimo tvarką;

23.6. Mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusios mokyklos bendruomenės susirinkimuose;

23.7. vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;

23.8. analizuoja muzikos mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą.

24. Mokytojų taryba.

24.1. Mokytojų taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija. Jos paskirtis -

profesinių ir bendrųjų ugdymo klausimų sprendimas. Mokytojų tarybą sudaro direktorius ir jo

pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, bibliotekos vedėja ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys asmenys;

24.2. mokytojų tarybos pirmininkas yra mokyklos direktorius;

24.3. mokytojų tarybos posėdžius kviečia tarybos pirmininkas keturis kartus per metus. Gali būti

kviečiami ir neeiliniai posėdžiai;

24.4. posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja du trečdaliai dirbančių tarybos narių. Nutarimai

priimami dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma; Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas -

direktoriaus balsas;

24.5. posėdžiams pirmininkauja mokyklos direktorius. Sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai;

24.6. aptaria bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo

bei panaudojimo tvarką;

24.7. aptaria praktinius švietimo įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo rezultatus,

pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, vidaus audito vykdymo rezultatus;

24.8. diskutuoja dėl muzikos mokyklos veiklos programos, aptaria ugdymo planus;

24.9. aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio klausymus;

24.10. vertina pedagogų kvalifikacinės kategorijos atitikties klausimus ir teikia siūlymus dėl

mokytojų atestacijos.

25. Direkcinė taryba.

25.1. Direkcinė taryba- nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija. Jos paskirtis sukaupti

visų skyrių mokytojų idėjų banką, apibendrinti ir numatyti jų realizavimą. Direkcinę tarybą sudaro

mokyklos vadovai ir skyrių vedėjai;

25.2. Direkcinės tarybos pirmininkas yra mokyklos direktorius;

25.3. sekretorius renkamas iš tarybos narių;

25.4. Direkcinės tarybos posėdžius kviečia tarybos pirmininkas 5-6 kartus per metus;

25.5. posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja du trečdaliai tarybos narių.

26. Mokyklos tėvų komitetas.

26.1. Mokyklos tėvų komitetas - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija. Jos paskirtis -

aktyvinti ir koordinuoti tėvų veiklą, sprendžiant ugdymo proceso ir iškylančius ūkinius klausimus;

26.2. Mokyklos tėvų komitetas renkamas visuotiniame tėvų susirinkime, proporcingai atstovaujant

mokyklos skyriams;

26.3. Mokyklos tėvų komiteto pirmininkas renkamas pirmame tėvų komiteto posėdyje;

26.4. Mokyklos tėvų komiteto posėdžiai kviečiami ne mažiau kaip 2 kartus per metus.

27. Mokinių taryba.

27.1. Mokinių taryba išrenkama skyrių mokinių susirinkimuose;

27.2. Mokinių taryba yra renkama pačių mokinių ir atstovauja visoms mokyklos mokinių interesų

grupėms.

27.3. Mokinių taryba inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą ir prižiūri jų laikymąsi;

27.4. inicijuoja mokinių laikraščio leidybą;

27.5. Mokinių taryba aktyviai dalyvauja ir padeda organizuojant įvairius mokyklos renginius;

27.6. Mokinių tarybą sudaro vyresniųjų klasių mokiniai, atstovaujantys visus mokykloje

veikiančius skyrius;

28. Mokyklos metodinė taryba.

28.1. Mokyklos metodinė taryba yra nuolat veikianti, koordinuojanti mokyklos mokytojų metodinę

veiklą ir mokytojų kvalifikacijos kėlimo klausimus sprendžianti institucija. Ją sudaro visų skyrių vedėjai;

28.2. Mokyklos metodinės tarybos pirmininkas renkamas kas treji metai tarybos posėdyje;

28.3. Mokyklos metodinės tarybos posėdžiai vyksta keturis kartus per metus;

28.4. Mokyklos metodinė taryba teikia rekomendacijas atestacinei komisijai;

29. Muzikos mokykloje veikia LŠDPS Mažeikių rajono susivienijimo pirminė profesinė

organizacija, kuri kartu su mokyklos administracija rūpinasi mokyklos mokytojų ir darbuotojų profesiniais,

darbo, socialiniais ir ekonominiais klausimais.

30. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir renginių organizatorius:

30.1. atsako už mokyklos metinio ugdymo plano sudarymą ir įgyvendinimą. Švietimo ir mokslo

ministerijos bendrųjų programinių reikalavimų įgyvendinimą, pamokų tvarkaraščių sudarymą, atsako už

ugdymo planų ir programų vykdymą;

30.2. organizuoja pedagogų metodinį darbą, rūpinasi mokytojų kvalifikacijos kėlimu, ir projektine

veikla bei kuruoja koncertinę veiklą;

30.3. stebi ugdymo procesą, analizuoja mokymo metodus ir formas, vertina ugdymo rezultatus;

30.4. skatina pedagogus bendradarbiauti, įgyvendinant projektinius darbus;

30.5. sudaro pamokų, akademinių koncertų, egzaminų bei įskaitų tvarkaraščius;

30.6. mokslo metų pradžioje sudaro pedagoginių darbuotojų tarifikacijas, veda tarifikacijos

žiniaraščių registracijos žurnalą, pildo mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir veda pavaduojamų

pamokų apskaitos knygą;

30.7. atsako už ugdymo planų ir programų vykdymą, dokumentų bei baigimo pažymėjimų

apskaitos knygos tvarkymą;

30.8. už mokyklos renginių ir koncertų organizavimą atsako muzikos mokyklos renginių

organizatorius.

31. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams:

31.1. atsako už mokyklos patalpų paruošimą naujiems mokslo metams, už mokyklos inventoriaus

ir mokymo priemonių apsaugą, sanitarijos ir higienos reikalavimų vykdymą, švarą ir tvarką mokyklos

patalpose ir aplink ją, rūpinasi aptarnaujančio personalo darbo organizavimu, atsakingas už priešgaisrinę

apsaugą bei saugumo technikos taisyklių laikymąsi;

31.2. materialiai atsako už instrumentarijų, mokymo priemones ir ūkinį inventorių;

31.3. sudaro techninio aptarnaujančio personalo pareigybines instrukcijas, veda darbo saugos darbe

instruktažą;

31.4. veda techninio aptarnaujančio personalo darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

31.5. atsakingas už šiluminio mazgo paruošimą šildymo sezonui bei elektros varžų išmatavimą;

31.6. kontroliuoja techninio aptarnaujančio personalo darbą;

32. Skyriaus vedėjas:

32.1. atsakingas už savo skyriaus ugdymo procesą, pamokinį darbą, mokinių parengimą konkursams, festivaliams bei koncertinei veiklai;

32.2. kartu su skyriaus mokytojais sudaro metinius darbo planus;

32.3. stebi ir vertina skyriaus mokytojų pamokas, teikia metodinę paramą;

32.4. dalyvauja akademiniuose koncertuose, egzaminuose bei įskaitose;

32.5. rūpinasi mokytojų kvalifikacijos kėlimu;

32.6. dalyvauja naujų mokinių priėmime.

33. Skyriuose, kuriuose vyksta grupinės pamokos ( chorinio dainavimo ir teatro ), mokyklos

vadovas gali skirti klasių vadovus.

34 . Mokyklos skyriams vadovauja skyrių vedėjai.

 

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

 

35. Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami mokyklos direktoriaus įsakymu ir Lietuvos

Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

36. Darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos

Valstybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai.

37. Darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta ( bei su steigėju suderinta)

tvarka.

38. Muzikos mokyklos vadovai atestuojasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

nustatyta tvarka. Mokytojai atestuojasi pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus ,,Mokytojų atestacijos nuostatus", bei parengta mokyklos tvarka. Mokytojai dalyvauja kvalifikacijos tobulinime, vadovaudamiesi mokyklos perspektyvine kvalifikacijos kėlimo programa.

 

 

VII. MUZIKOS MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ PANAUDOJIMO TVARKA IR

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

39. Muzikos mokykla rajono savivaldybės turtą valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka

disponuoja juo patikėjimo teise arba pagal panaudos sutartis.

40. Lėšų šaltiniai:

40.1. Mažeikių rajono savivaldybės biudžetas.

40.2. gauta parama.

40.3. kitos lėšos.

41. Buhalterinę apskaitą, atskaitomybę tvarko ir atsako už tai muzikos mokyklos vyr. buhalteris.

42. Muzikos mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos,

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vidaus audito taryba ir kontrolieriaus tarnyba.

 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Muzikos mokyklos nuostatus tvirtina Mažeikių rajono savivaldybės taryba, mokyklos tarybai

pritarus. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi, priėmus naują Švietimo įstatymo redakciją, patvirtinus

naujus reikalavimus mokyklų nuostatams arba mokyklos direktoriaus ar mokyklos tarybos iniciatyva. Su mokyklos taryba suderinti nuostatų pakeitimai ar papildymai teikiami tvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybai.

44. Muzikos mokykla registruojama vadovaujantis Civiliniu kodeksu ir Juridinių asmenų registro

nuostatais.

45. Muzikos mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma vadovaujantis Lietuvos

Respublikos civiliniu kodeksu ir Švietimo įstatymu.

 

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME